Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1. Brand Refresh: Brand Refresh Ontwerpbureau, te Nijkerkerveen.
1.2. Opdrachtgever: de wederpartij van Brand Refresh.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Brand Refresh.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Brand Refresh gesloten overeenkomsten en alle door Brand Refresh gemaakte werkzaamheden die akkoord zijn bevonden.
2.2. Door het aangaan van een overeenkomst met Brand Refresh verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Brand Refresh en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst zijn enkel geldig indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Brand Refresh.
2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Brand Refresh niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes
3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Brand Refresh gedaan zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk of per e-mail een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Brand Refresh heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
3.3. Per opdracht zal Brand Refresh een uitgebreide offerte (grotere projecten) of opgesomde prijslijst uitbrengen. In deze offerte of prijslijst wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden omschreven

Artikel 4: Aanvang van de overeenkomst
4.1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever een aanbetaling van 35% van het totaalbedrag (excl. BTW) aan Brand Refresh alvorens Brand Refresh begint met de eerste opzet van een opdracht. Direct na oplevering van de opdracht (website, webshop, grafische bestanden of rapport) betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag (65% van het totaalbedrag excl. BTW).
4.2. Na het opleveren van een ontwerp voor een grafische uiting, website of webshop is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. Hierbij is het afgesproken uurtarief van toepassing. Tenzij er in de offerte duidelijk staat omschreven dat er 1 of 2 correctierondes inclusief zijn, deze correctierondes zijn dan in de totaalprijs opgenomen.
4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht.
4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Brand Refresh nodig heeft ten behoeve van de overeengekomen opdracht, op verzoek, aan te leveren bij Brand Refresh en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 6 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Brand Refresh haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Brand Refresh is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Brand Refresh is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar communicatie-uitingen en Brand Refresh kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
4.6. Brand Refresh behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde grafische uiting, website, of webshop evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
4.7. Brand Refresh is gerechtigd de grafische uiting, website of webshop van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5: Browser Compatibiliteit
5.1. Voor websites en webshops draagt Brand Refresh de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers. Brand Refresh is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Brand Refresh kan niet garanderen dat het door Brand Refresh gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6: Onderhoud (WordPress) website of webshop
Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website of webshop.
6.1. Met technisch onderhoud van de website of webshop wordt bedoeld het up-to-date houden van de WordPress core, Thema en Plugins. Gaat het om een maatwerk website of webshop dan gaat het om het up-to-date houden van maatwerk codering.
Technisch onderhoud is nodig om de website of webshop de komende jaren goed en veilig online te houden. Vergelijk het met technisch onderhoud van een auto, net als bij een auto moet de techniek achter een website onderhouden worden. Een website moet goed met een server kunnen “blijven praten” en bij updates van bijv. PHP codering moet een website goed mee kunnen blijven draaien.
Technisch onderhoud is niet inclusief tenzij anders aangegeven in de offerte. Brand Refresh werkt met onderhoudspakketten en kan indien gewenst een offerte aanleveren voor het periodiek onderhoud van een website of webshop.
6.2. Voor het uitvoeren van content wijzigingen en het maken van nieuwe pagina’s voor een website of webshop geldt een tarief conform de aangeboden offerte of het uurtarief van Brand Refresh. Dit soort werkzaamheden vallen niet onder het technisch onderhoud.
6.3. Klein onderhoud wordt tot 1 week na oplevering van een nieuwe website of webshop door Brand Refresh geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.
6.4. Indien een website of webshop in WordPress wordt opgezet is het volgende van toepassing: WordPress is Open Source Software waardoor er verschillende ontwikkelaars hebben gewerkt aan onderdelen (core, thema’s, plugins) van je website. Brand Refresh mag deze onderdelen vrij gebruiken en doorontwikkelen om jouw ideale website te kunnen bouwen tegen een mooi budget. Brand Refresh is niet verantwoordelijk voor foutieve code van derden na bijvoorbeeld een update van een thema of plugin leverancier. Om eventuele foutmeldingen of beveilgingsissues zoveel mogelijk te voorkomen worden thema’s en plugins altijd voorafgaand aan installatie getest op kwaliteit.
6.5. Indien een onderdeel na het uitvoeren van een update niet meer naar behoren werkt door een fout vanuit de plugin of het thema zal Brand Refresh altijd met een passende oplossing komen. Indien het veel extra werk bevat wat buiten het onderhoud valt zal er een meerprijs in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft altijd eerst akkoord op de meerprijs voordat werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 7: Levering en Levertijd
7.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
7.2. De oplevering van een website of webshop geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever. Afspraken staan altijd schriftelijk in een offerte of email.
7.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Brand Refresh zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8: Overmacht
8.1. In geval van overmacht is Brand Refresh gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
8.2. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Brand Refresh kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Brand Refresh kan worden gevergd.
8.3. Brand Refresh is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domein naam registrant of andere partijen waarop Brand Refresh geen invloed kan uitoefenen. Brand Refresh is niet verantwoordelijk voor het maken van backups van uw grafische uitingen, websites en webshops bij een externe hosting provider.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10: Prijzen
10.1. Alle op de Brand Refresh communicatie uitingen en offertes genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11: Betaling
11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 30 dagen te geschieden.
11.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient eventueel door de klant uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding indien gewenst.

Artikel 12: Eigendomsrecht
12.1. Brand Refresh behoudt zich het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, grafische uitingen, websites en webshops totdat de koopprijs voor al deze goederen, grafische uitingen, websites en webshops geheel is voldaan.

Artikel 13: Privacy bepalingen
13.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Brand Refresh verstrekt informatie nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming. Zie ook de privacyverklaring op de website van Brand Refresh.

Artikel 14: Beëindiging van de overeenkomst
14.1. Brand Refresh kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Brand Refresh niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
14.2. Brand Refresh heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 15: Wijzigingen van voorwaarden
15.1. Brand Refresh behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1. Brand Refresh is verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Indien een opdrachtgever Brand Refresh om gegronde reden aansprakelijk stelt kan de maximale aansprakelijkheid nooit meer zijn dan wat de desbetreffende verzekering hiervoor dekt.

Artikel 17: Geschillenregeling en toepasselijk recht
17.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brand Refresh en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
17.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.